Harald Bohlin

UTKAST

Vidga reglerna för RUT-avdrag  

Många äldre behöver stimuleras att gallra i sina förråd genom en utvidgning av reglerna för RUT-avdrag.

Det kan gälla ganska olikartade uppgifter: att rensa på vindar och i källare.och  att gallra i sparade dokument.

Dagligen rensas dödsbon av arvingar eller på uppdrag av dem av andra. Om den avlidna inte haft tid och ork att ge direktiv för vad som är värt att sparas lär  värdefullt material slängas , material som skulle kunnat berika vår bild av vad som lett fram till dagens samhälle., Det kan gälla dokument som skulle platsa i folkrörelsearkiv, idottshistoriska samlingar universitetsarkiv  osv enl. den avlidnas  intressen.

Möjligheter bör skapas för en äldre att få hjälp av en arvoderad yngre person att exempelvis dela upp vad som sparats i tre grupper: det som kan kastas direkt, det som kan kastas när den gamle avlidit och  för det tredje  sådant  som ska föras till arkiv. Den arvoderade ska kunna kontakta arkiv för att kontrollera om de är inresserade av det som erbjuds.

 Harald Bohlin