Bidrag för testverksamhet

Obs! Förlängd ansökningstid! Fram till den 21 september kan ni skicka in en ansökan!

Inte ensam
med PRO, SPF seniorerna och SKPF Pensionärerna

Välkommen att söka pengar för innovativa och nydanande aktiviteter mot ensamhet

Som en del i vårt projekt har vi en summa på 50.000 som ska användas för lokala satsningar. Det är alltså inga stora resurser vi kan fördela men har ni intressanta och nydanande förslag är ni välkomna att ansöka. Får ni inte hela summan kan ni få en del av finansieringen av oss.

Detta gäller för att kunna söka pengar!

 • Den som ansöker ska vara en förening, avdelning, distrikt eller motsvarande inom PRO, SPF Seniorerna, SKPF Pensionärerna.
 • Er aktivitet ska ha målet att nå alla som är ofrivilligt ensamma, inte bara de egna medlemmarna.
 • Er aktivitet ska vara nydanade. Den ska inspirera andra att pröva något liknande, eller mer allmänt inspirera till nytänkande. Medel ges inte till aktivitet som naturligt bör ingå i lokal verksamhet.
 • Vi välkomnar att aktiviteten/projektet genomförs i samverkan med andra aktörer. Genom att samverka kan man ofta lyckas bättre och nå fler. Alla former av samverkan uppmuntras, inte enbart med pensionärsorganisationer. Det viktiga är att er samverkan ger en pluseffekt.
 • Om vi får in ansökningar som vi bedömer vara likvärdiga kan vi också ta vissa geografiska hänsyn och prioritera områden där få eller inga aktiviteter för att minska äldres ofrivilliga ensamhet pågår.
 • Ange om aktiviteten kan genomföras även om ni endast får en del av det belopp ni ansöker om.
 • Medel beviljas bara vid ett tillfälle. Det går alltså inte att få pengar för flera projekt under 2020.
 • Aktiviteten skall kunna genomföras på ett smittsäkert sätt!

Hur man ansöker!

 • Berätta kort om vad ni vill göra och varför ni valt just den aktiviteten. Fokusera på det som är nydanande. Motiveringen är viktig när vi gör vår bedömning. Fatta er så kort som möjligt.
 • Ange kostnaden. Det är positivt om ni har någon form av egenfinansiering men det är inte nödvändigt. Har ni en medfinansiär vill vi att ni anger vem det är och beloppet som ni erhåller. Det är viktigt att det framgår om ni kan genomföra projektet även om ni inte får hela den ansökta summan.

Hur projektet redovisas efteråt!

 • Efter att ni avslutat projektet ska ni göra en enkel redovisning av hur väl ni lyckades utifrån era mål samt de faktiska kostnaderna.
 • Om vi finner att redovisningen är oklar kan vi begära ytterligare information. Men vi kräver ingen lång och omfattande redovisning. Det viktiga är det praktiska arbetet.

När kan vi ansöka?

Två ansökningstillfällen under 2020!

 • Den 8 juni ska ansökan vara oss tillhanda och beslut om medel fattas innan midsommar.
 • Den 14 september ska ansökan vara oss tillhanda och beslut om medel fattas senast den 30 sept.

Hur bedöms ansökan?

Projektledarna, Malin Wennberg och Guy Lööv, tillsammans med Susanne Rolfner Suvanto bereder ansökningarna och lämnar underlag för beslut. Beslut fattas av projektets referensgrupp. Projektets referensgrupp består av två medlemmar från varje pensionärsorganisation. Vid svåra bedömningar avgör projektets styrgrupp. Styrgruppen består av förbundssekreterare för PRO, generalsekreterare för SPF Seniorerna och kanslichef för SKPF Pensionärerna.

Välkomna att skicka in er ansökan!